Vestfold historielag

Vedtekter

(Vedtatt 8.desember 1923, revidert 19.juni 1967,

27.januar 1993, 30.juni 1996, 18.juni 2006 og 29. mai 2018)

 § 1. Lagets navn

Lagets navn er Vestfold Historielag.

 § 2. Lagets formål

Vestfold Historielags formål er å samle folket i Vestfold til samarbeid med det formål å fremme granskningen av Vestfolds historie, kultur og minner, vekke og nære den historiske sans i by og bygd ved

 1. å støtte innsamlingen av sagn og tradisjoner,
 2. å arbeide for bevaringen og fredningen av Vestfolds fortidsminner av alle slag,
 3. å fremme arbeidet med granskningen av Vestfolds historie i eldre og nyere tid gjennom publikasjoner av avhandlinger og aktstykker og ved å støtte arbeidet for bygde- og bybøker,
 4. å arrangere historiske stevner og andre typer arrangementer med foredrag, særlig på historiske merkedager,
 5. å utgi tidsskriftet Vestfoldminne, med stoff fra Vestfolds historie,
 6. å forvalte sin eiendom Oseberghaugen i samarbeid med offentlige myndigheter, samt
 7. å støtte stiftelsen Vestfold fylkesmuseum/Slottsfjellsmuseet i den utstrekning det er mulig.

§ 3. Medlemmer

Alle som vil virke for lagets formål kan bli medlem mot å betale den av årsmøtet fastsatte kontingent.

§ 4. Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni hvert år etter styrets skriftlige innkalling av medlemmene med minst tre uker varsel.  Årsmøtet behandler de saker vedtektene bestemmer. Alle medlemmer som har betalt kontingent samt æresmedlemmer er stemmeberettiget på årsmøtet. Årsmøtet konstituerer seg under sittende styreformanns ledelse. Deretter velges en møteleder, som leder møtet. Når ikke annet er bestemt, fattes vedtak med alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet avgjør møtelederens stemme.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Styrets årsberetning og regnskap for fjoråret.
 2. Valg i samsvar med § 5.
 3. Medlemskontigent
 4. To medlemmer med personlige varamedlemmer til styret i stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum i samsvar med vedtektene for stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum. Minst et av disse styremedlemmer skal velges blant styremedlemmene i Vestfold Historielag.
 5. Saker medlemmene ønsker behandlet av årsmøtet. For at slike saker skal kunne behandles på årsmøtet må de være innlevert skriftlig til styret senest fire uker før årsmøtet.
 6. Beslutte vedtektsendringer i samsvar med § 7.
 7. Etter forslag fra styret utnevne æresmedlemmer av laget.

 § 5. Valg

 1. Styreleder hvert år.
 2. Fire styremedlemmer med to års funksjonstid. Av de fire styremedlemmer trer to ut hvert år. Styret velges med rimelig geografisk fordeling i fylket. Styret velger selv ett av sine medlemmer som varaleder.
 3. To varamedlemmer til styret, men tilsvarende geografisk fordeling.
 4. To revisorer og en vararevisor, alle med to års funksjonstid.
 5. Både styremedlemmene, varastyremedlemmene samt revisorene og vararevisoren kan gjenvelges.
 6. Valgkomité på tre medlemmer hvor den første fungerer som leder. Hvert år velges ett nytt medlem. Lederen trer da ut og nummer to rykker opp og neste år igjen nummer tre.

§ 6. Styret

Styret er ansvarlig for den daglige virksomhet i laget.  Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede. Ved eventuell stemmelikhet avgjør styrelederens stemme. Varamedlemmer til styret har møte- og talerett i styremøtene, men ikke stemmerett.  Styret velger blant sine medlemmer lagets sekretær og eventuelt kasserer.  Sekretær  og kasserer kan være samme person.   I god tid før årsmøtet sendes regnskapene for fjoråret til revisorene for revisjon.  Styret velger redaktør(er) av Vestfoldminne.

 § 7. Vedtektsendringer

Forslag til endringer av lagets vedtekter må være kommet inn til styret senest en måned før årsmøtet. Styret skal sende forslaget til medlemmene så tidlig som mulig før årsmøtet, senest tre uker før møtet. Endring av vedtektene krever tilslutning av 2/3 av årsmøtets stemmeberettigede deltagere.

 § 8. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Likeså kan 20 av lagets medlemmer skriftlig kreve at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte. Slikt møte skal innkalles med minst to uker frist. Det ekstraordinære årsmøte behandler bare de saker som er angitt i innkallelsen. Stemmereglene er de som er bestemt i § 4.

§ 9. Oppløsning

Et eventuelt forslag om oppløsning av laget behandles av årsmøtet. Forslag om oppløsning må sendes medlemmene senest tre uker før årsmøtet. I tilfelle laget skulle bli vedtatt oppløst velger årsmøtet samtidig et avviklingsstyre med samme sammensetning som ordinært styre. Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler og kapital stiftelsen Vestfold fylkesmuseum.